1.Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Antakalnio galerija, VšĮ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėjeeksponuoja meno kūrinių atvaizdus. Šie meno kūriniai yra parduodami.

1.3. Visi meno kūriniai (išskyrus reprodukcijas ir fotografijas), kurie eksponuojami ir parduodami www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėje, t.y. tapybos darbai, skulptūros, keramikos, juvelyrikos dirbiniai, ir t.t. (toliau – Prekės) yra unikalūs vienetiniai kūriniai.

1.4. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas pirkimo užsakymą.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Prekių ekspozicija pateikta www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėje nėra juridiškai įpareigojantis pasiūlymas, tai ne kas kita, kaip kvietimas Pirkėjui užsisakyti Prekę (sudaryti sandorį).

2.2. Pirkėjas, norėdamas įsigyti jam patikusią Prekę,  gali pateikti savo užsakymą, naudodamasis www.antakalniogalerija.com elektroninės parduotuvės užsakymo anketa, kuri atsiveria suformavus Prekių krepšelį.

2.3. Pirkimo – pardavimo sandoris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytas nuo to momento, kai Pirkėjas, www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, bei kitą reikiamą informaciją reikalingą sandorio sudarymui, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Įsigyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šias taisykles įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su visoms arba tam tikra dalimi taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3. Kainos ir išlaidos

3.1. Visos meno kūrinių kainos www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėje pateikiamos be pašto, pakavimo, draudimo, transportavimo išlaidų ar mokėtinų muito bei importo, eksporto mokesčių.

3.2. Siuntimo išlaidos priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto Prekės pristatymo būdo.


4. Apmokėjimo sąlygos

4.1. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

4.1.1. banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

4.1.2. elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

4.1.3. pervedant atitinkamą pinigų sumą  į Pardavėjo nurodytą PAYPAL sąskaitą.

4.1.4. apmokant grynaisiais atvykus į Antakalnio galeriją nurodytu darbo laiku adresu Antakalnio g. 86, Vilnius.

4.2. Pirkėjas sąskaitą banko pavedimu turi apmokėti per 2 (dvi) darbo dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos.

4.3. Neapmokėjus sąskaitos per nustatytą  terminą, užsakytos Prekės rezervavimas nutraukiamas.

4.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus visos sumos už prekes, jos gali būti parduotos kitiems.

4.5. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjui atlikus mokėjimą į Pardavėjo sąskaitą paaiškėja, kad prekės nebėra, gauti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą.

5. Prekių perdavimas

5.1. Prekių pristatymas Pirkėjui vykdomas tik po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja Prekes perduoti Pirkėjui kaip įmanoma greičiau.

5.3. Pardavėjas,  prieš perduodamas Prekes Pirkėjui, įsipareigoja jas savo savo lėšomis įpakuoti transportavimui.

6. Perdavimo rizika

6.1. Prekės netekimo rizika, sunaikinimas ir atsitiktinio sunaikinimo ar apgadinimo rizika po transporto įmonės įvykdyto Prekės įteikimo Pirkėjui, priskiriama Pirkėjui.
6.2. Netekimas ir atsitiktinis gedimas transportavimo metu, priskiriamas Prekę gabenusiai transportavimo įmonei.

7. Pirkėjo teisės

7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekę www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudaryto prekių pirkimo – pardavimo sandorio su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sandorio su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

7.3. Teisė grąžinti nesuteikiama visiems pagal individualų užsakymą sukurtiems kūriniams ir jų reprodukcijoms, kuriems darbas yra iš anksto apibrėžtas ir suderintas pagal Pirkėjo pageidavimą.

7.4. Prekės grąžinimo atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigų sumą, atitinkančią Prekės kainą, išskyrus transportavimo išlaidas ir, jei buvo, muito bei importo, eksporto išlaidas.

Pardavėjo teisės

8.1 Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

8.2 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

8.3 Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve įskaitant Pirkėjo registracijos panaikinimą, jeigu paaiškėja, kad Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus,

8.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėje ir kitas taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, teisėmis pakeisti el. parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.

8.5. Pardavėjas turi kitas taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

9. Pardavėjo atsakomybė

9.1. Pardavėjas prisiima atsakomybę už sąmoningai ar nesąmoningai Antakalnio galerijos VšĮ padarytus nuostolius dėl atsakingų darbuotojų fizinės traumos, ligos ar mirties, už ką yra taikoma įstatymo nustatyta atsakomybė, ir visais atvejais, kuriais Pardavėjas suteikė garantiją sutartyje nurodytos Prekės savybių atžvilgiu.
9.2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už žalą, padarytą dėl Pirkėjo neapdairumo.

10. Pirkėjo teisės meno kūrinio defekto atveju

10.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti Prekes be jokių trūkumų.

10.2. Pastebėjęs akivaizdžius Prekės trūkumus, Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui raštu per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Prekės pristatymo, kitu atveju Pirkėjas neteks garantinių teisių defekto atžvilgiu.

10.3. Defektų atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti Pardavėjo  pataisyti defektą ar pakeisti Prekę kita. Reikalauti nuolaidos ar atsisakyti Prekės Pirkėjas gali tik tada, jei Pardavėjui pataisyti ar pakeisti Prekę nepavyko bent du kartus. Atsisakymo atveju reikia pateikti pranešimą raštu ar elektroniniu paštu. Papildomos pretenzijos gali būti pareiškiamos tik remiantis 9 punktu.

10.4. Pirkėjas neturi jokių teisių defektų atžvilgiu, jei su Prekėmis  jis ar kiti asmenys, išskyrus Pardavėją, netinkamai elgėsi, ar jas naudooi ne taip, kaip turėtų būti naudojamos.

11. Pirkėjo atsakomybė

11.1 Pirkėjas privalo priimti užsakytas Prekes.

11.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog www.antakalniogalerija.com elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie Prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Pardavėjas niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos, kilusios Pirkėjui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo elektroninėje parduotuvėje.

11.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.6. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.7. Pirkėjas, naudodamasis www.antakalniogalerija.com elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninės parduotuvės internetiniame tinklapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

12. Duomenų apsauga

12.1. Pardavėjas įsipareigoja saugoti savo klientų privatumą ir asmeninius duomenis.

12.2. Pardavėjas naudoja pateiktus duomenis tik užsakymų ir pasiteiravimų vykdymui, kad informuotų Pirkėją apie naujoves ir tinklapio pokyčius, teikiamas paslaugas ir įdomius pasiūlymus. Antakalnio galerija VšĮ neperduoda jokių asmeninių duomenų, susijusių su Pirkėju, ir neatskleis tokių duomenų trečiosioms šalims, išskyrus partnerius (galerijas, menininkus ir vežėjus), kurie padeda vykdyti užsakymą.

12.3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už duomenims padarytą žalą ir žalą, padarytą dėl piknaudžiavimo duomenimis, pasinaudojus neteisėtu priėjimu prie Pardavėjo kompiuterių, tačiau įsipareigoja imtis visų įmanomų ir tinkamų apsaugos priemonių.

12.4. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka, kad jo duomenys bus nustatomi ir naudojami tikslams, numatytiems Duomenų apsaugos dalyje.

13. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sandoriu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.